Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών ιατρού εργασίας 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών ιατρού εργασίας» (C.P.V.:85147000-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ «Γ . ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022, προϋπολογισθείσης δαπάνης €25.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)”

 

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 28/06/2022, ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγησης και αξιολόγησης προσφορών: 29/06/2022, ώρα 10:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ (2)