Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2022

Τίτλος:”ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  002 /2022  ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 163944) για την «προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών
τοποθέτησης τους για την αναδιαμόρφωση των χώρων της
Παθολογικής Κλινικής», (CPV: 44100000-1 & CPV: 50700000-2), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο 
AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).”

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Πέμπτη 30.06.2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:17.07.2022 και ώρα 18:30 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 21.07.2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ)