Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

αντικατάσταση τμημάτων σωληνώσεων δικτύου ατμού, θέρμανσης, νερού και πυρόσβεσης

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών κατόπιν έρευνας αγοράς για την αντικατάσταση τμημάτων σωληνώσεων δικτύου ατμού, θέρμανσης, νερού και πυρόσβεσης στο λεβητοστάσιο του κεντρικού κτιρίου της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». (C.P.V.: 50700000-2 & 44100000-1) σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους  2022 προϋπολογισθείσης δαπάνης €9.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)..”

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Πέμπτη 05.07.2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:14.07.2022 και ώρα 14:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 15.07.2022 και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΗΜΔΗΣ – (1)