Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». (C.P.V.: 45112712-9)  προϋπολογισθείσης δαπάνης €13.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατ` εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2022 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)..”

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Πέμπτη 05.07.2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:15.07.2022 και ώρα 14:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 18.07.2022 και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΗΜΔΗΣ –