Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3η/2022 αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του Διπλογραφικού Συστήματος

Τίτλος:”ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3η/2022 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας του Διπλογραφικού Συστήματος.”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:41.500,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 22-07-2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 07-08-2022 ώρα 18:30 μμ

Ημεορομηνία διενέργειας 11-08-2022 ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΗΜΔΗΣ