Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών του Οδοντιατρικού τμήματος 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών του Οδοντιατρικού τμήματος της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022, προϋπολογισθείσης δαπάνης €13.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).”

 

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 17/08/2022, ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγησης και αξιολόγησης προσφορών: 18/08/2022, ώρα 10:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΚΗΜΔΗΣ-