Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορών για υπηρεσίες μεταφορών- ΑΙΜΑΤΟΣ-(εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για υπηρεσίες μεταφορών- ΑΙΜΑΤΟΣ-(εκτός από μεταφορά αποβλήτων) (CPV 60000000-8), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο έδρας & Οργανική μονάδα), σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022, προϋπολογισθείσης δαπάνης €30.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα (1) έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)”

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 22/08/2022, ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγησης και αξιολόγησης προσφορών: 23/08/2022, ώρα 10:00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΗΜΔΗΣ –