Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών του Οδοντιατρικού τμήματος 2022

Τίτλος:”Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών του Οδοντιατρικού τμήματος της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022, προϋπολογισθείσης δαπάνης €13.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).”

 

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 15/09/2022, ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγησης και αξιολόγησης προσφορών: 16/09/2022, ώρα 10:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΚΗΜΔΗΣ