Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2022

Τίτλος:”ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  004 /2022  ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 169071) για την «προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησης τους για την αναδιαμόρφωση των χώρων της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (CPV: 44100000-1  &  CPV: 50700000-2).

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/09/2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 30/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 06/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΚΗΜΔΗΣ-