Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

005/2022 Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός “οφθαλμολογικού εξοπλισμού”

ΗμεΤίτλος: “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 005/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 171916)

σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Διαχειριστικού Έτους 2022 για  την προμήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 33122000-1

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/09/2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/10/2022, 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας: 01/11/2022, 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΜ ΔΗΣ