Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

επανάληψη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών ιατρού εργασίας 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών ιατρού εργασίας» (C.P.V.:85147000-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, σε εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2022, προϋπολογισθείσης δαπάνης €30.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα (1) έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).”

 

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 26/09/2022, ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγησης και αξιολόγησης προσφορών: 27/09/2022, ώρα 10:30

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΗΜΔΗΣ