Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Τίτλος: «Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με Αρ. Διακήρυξης 13η/2022 , για την προμήθεια των ειδών α) Μελανοταινίες Εκτυπωτών CPV: 30192110-0, με εκτιμώμενη συμβατική αξία 39.516,13€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 49.000,00 € με Φ.Π.Α., β) Γραφική ύλη CPV: 30192700-8 με εκτιμώμενη συμβατική αξία 18.790,32€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 23.300,00€ με Φ.Π.Α., & γ) Εκτυπωτικό χαρτί CPV: 30197643-1, με εκτιμώμενη συμβατική αξία 12.096,77€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 15.000,00€ με Φ.Π.Α., συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 70. 403,22 άνευ ΦΠΑ ήτοι 87.300,00 € με Φ.Π.Α. οικονομικής χρήσης 2022 και 2023, σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2022, και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 140.806,44€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 174.600,00 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)».

Ημερομηνία διενέργειας 04-11-2022 ώρα 11:00πμ

Περίληψη Διακήρυξης Υπηρεσιών του είδους toner ΜΕ ΑΔΑ

13η_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΝΕΡ_ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ_ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ME ΑΔΑΜ