Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους Υγρό Οξυγόνο 2022_6

Τίτλος:”Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπ’αριθμό 006/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:1773313) για την προμήθεια «Ιατρικά Αέρια – Υγρό Οξυγόνο και σχετικών με αυτά υπηρεσιών”, λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»),  CPV : 24111500-0.”

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/10/2022

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 06/11/2022, ώρα 18:00

Ημερομηνία Διενέργειας: 10/11/2022, ώρα 10:00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – 062022