Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

«2η δημόσια διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια απολυμαντικών 102022

Τίτλος: “Αίτημα ανάρτησης 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός 22DIAB000025187) με τίτλο (δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (νοσοκομείο έδρας και οργανική μονάδα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.000€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ψηφιακά υπογεγρ