Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Ανάθεση ελέγχου και υπογραφής ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2022,2023

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής ισολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2022, 2023 (Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου) (CPV:79212100-4), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2022, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), προϋπολογισθείσας αξίας €10.000,00 με ΦΠΑ (5.000,00€ εκτιμώμενη συμβατική αξία για ένα (1) έτος + 5.000,00€ αξία δικαιώματος παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) και  με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).”

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: €10.000,00 με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία δημοσίευσης 14-10-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 24-10-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΗΜΔΗΣ –