Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (υγρό οξυγόνο)

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Ιατρικών Αερίων”  Υγρό Οξυγόνο, λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»),  CPV : 24111500-0.”

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/10/2022

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 25/10/2022, ώρα 15:00

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΗΜΔΗΣ –