Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2022

Τίτλος:”ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  008/2022  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΙΟΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

α) ΕΝΟΣ (1) ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ) (CPV:38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:175693).

β) ΕΝΟΣ (1) ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>> (CPV:38434540-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  10.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:175704).

γ) ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Ο ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>> (CPV:38434540-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 175713).

δ) ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>> (CPV:38434540-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  10.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 175748).

ε) ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΈΔΡΑΣ <<Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ>> (CPV:38434540-3)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%, (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 175752) ΚΑΙ

στ) ΔΥΟ (2) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ (CPV: 38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΈΔΡΑΣ <<Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ>> (CPV:38434540-3)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  37.200,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 175760).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 130.806,45€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΗΤΟΙ 162.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).”

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/10/2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 16/11/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη 22/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 008-2022 ΒΙΟΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΜΔΗΣ