Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – αναβάθμιση δικτύου 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την αναβάθμιση δικτύου δεδομένων του Νοσοκομείου (Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (CPV: 32580000-2) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).”

 

Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 14/11/2022, ώρα 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ