Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 009/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμόν 009/2022 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 176681 για  την προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» CPV: 33731110-7

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών:03/01/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 10.01.2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Δευτέρα  28.11.2022

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-009-2022-ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ-ΦΑΚΩΝ.pdf