Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 22/2022

Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με Αρ. 22η/2022 Διακήρυξη για την προμήθεια του είδους «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», CPV: 33692200-9, σε εφαρμογή του προγράμματος προμηθειών έτους 2022, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης για ένα (1) έτοσ 35.849,06€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.000,00€ με ΦΠΑ, και δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος με εκτιμώμενη συμβατική 35.849,06€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 38.000,00€ με ΦΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.689,12€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 76.000,00€ με το ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

Συστημικός αριθμός – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 178192

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2022