Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια EΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια του είδους  ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ (CPV:33731110-7)  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.887,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 33.772,31€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 20/07/2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών: Παρασκευή 21/07/2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Πρόσκληση-EΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ