Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση για την αποκατάσταση της οροφής και την αντικατάσταση της ψευδοροφής καθώς και την τοποθέτηση νέων φωτιστικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησής τους,
για την αποκατάσταση της οροφής και την αντικατάσταση της ψευδοροφής καθώς και την τοποθέτηση νέων φωτιστικών στον 2ο όροφο του κεντρικού νεοκλασικού κτηρίου του ΓΝΘ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (20.000,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια
υλικών)&(12.000,00€ με ΦΠΑ για τις υπηρεσίες τοποθέτησης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 24/07/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών: Τρίτη 25/07/2023 και ώρα 10:10 π.μ.

Πρόσκληση-ψευδοροφή-φωτιστικά