Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επωαστικού ξηρού κλιβάνου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επωαστικού ξηρού κλιβάνου στους χώρους του Α΄ Χειρουργείου της Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος»,
η οποία ανέρχεται στο ύψος του ποσού των 2.750,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 3.410,00€ με ΦΠΑ (CPV: 33141620-2) ».

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 25/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Τετάρτη 19/07/2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΞΗΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ