Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μίας αντλίας πετρελαίου για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος AKSA

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μίας αντλίας πετρελαίου για το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος AKSA της Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (CPV: 42122000-0) ».

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 04/08/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Δευτέρα 31/07/2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ