Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια υλικών και παροχής εργασιών τοποθέτησής τους, για την ανακαίνιση των δύο WC των Α΄ Χειρουργείων 072023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων
προσφορών για την προμήθεια υλικών και παροχής εργασιών τοποθέτησής τους, για την
ανακαίνιση των δύο WC των Α΄ Χειρουργείων και εργασιών αποκατάστασης σαθρών
τμημάτων της τοιχοποιίας και των ορόφων Οργανικής μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος» του
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (15.000,00€ με ΦΠΑ για την
προμήθεια υλικών) & (10.000,00€ με ΦΠΑ για τις εργασίες τοποθέτησης) και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV: 44100000-1) & (CPV:50700000-2).

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 07/08/2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Τετάρτη 31/07/2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ