Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους της Οργανικής Μονάδας Έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της Οργανικής Μονάδας «Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.530,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:45112712-9).

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης : Τετάρτη 26/09/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ