Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μεταφορών- ΑΙΜΑΤΟΣ-(εκτός από μεταφορά αποβλήτων)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για υπηρεσίες μεταφορών- ΑΙΜΑΤΟΣ-(εκτός από μεταφορά αποβλήτων), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο Έδρας & Οργανική Μονάδα), προϋπολογισθείσας δαπάνης €30.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα (1) έτος, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV 60000000-8).

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης : Τετάρτη 26/09/2023 και ώρα 12:00

 

Πρόσκληση