Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών Υπεύθυνου  Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή  υπηρεσιών Υπεύθυνου  Προστασίας Δεδομένων (DPO), στo πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο Έδρας και Οργανική Μονάδα) προϋπολογισθείσας δαπάνης €8.000,00 με ΦΠΑ (εκτιμώμενη συμβατική αξία για ένα (1) έτος €4.000,00 + €4.000,00 αξία μονομερούς δικαιώματος παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:85312300-2).

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 28/09/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης : Παρασκευή 29/09/2023 και ώρα 10:00

 

Πρόσκληση