Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» (C.P.V.:71317210-8), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €36.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για ένα (1) έτος (ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 18.000,00€) και ένα (1) έτος δικαίωμα παράτασης (ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.000,00€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 13/10/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης: Δευτέρα 16/10/2023 και ώρα 10:00

 

Πρόσκληση