Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα πέντε (5) πυκνωτών που περιέχουν PCB

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα πέντε (5) πυκνωτών που περιέχουν PCB, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με CPV: 90520000-8, για τις ανάγκες του «Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 24/10/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης: Τετάρτη 25/10/2023 και ώρα 10:00

 

Πρόσκληση