Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης και σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών πλύσης και σιδερώματος του ακάθαρτου ιματισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με CPV: 18130000-1, για τις ανάγκες του «Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 27/10/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης: Δευτέρα 30/10/2023 και ώρα 10:00

 

Πρόσκληση