Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» (C.P.V.:85147000-1), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσης δαπάνης €37.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 30/10/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης: Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 10:00

 

Πρόσκληση