Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

πρόσκληση για την προμήθεια ενός (1) «Ψυκτικού Μικροτόμου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων
προσφορών για την προμήθεια ενός (1) «Ψυκτικού Μικροτόμου» (CPV: 33910000-2) για τις
ανάγκες του ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») προϋπολογισθείσας
δαπάνης 27.419,35€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 34.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 03/11/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης: Δευτέρα 06/11/2023 και ώρα 09:00

 

Πρόσκληση