Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του πρώτου και δευτέρου ορόφου στο κεντρικό κτίριο

  • Αρχική
  • Διοικητική Υπηρεσία
  • Γραφείο Προμηθειών
  • Διαγωνισμοί
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του πρώτου και δευτέρου ορόφου στο κεντρικό κτίριο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αναδιαμόρφωση των χώρων στους κοιτώνες των ιατρών και στο κλιμακοστάσιο του πρώτου και δευτέρου ορόφου στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24.600,00€ με ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών) & (12.600,00€ με ΦΠΑ για τις εργασίες τοποθέτησης),με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),(CPV:44100000-1) &(CPV:50700000-2).

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 08/11/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης: Πέμπτη 09/11/2023 και ώρα 10:30

 

Πρόσκληση