Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) «Οδοντιατρικής Έδρας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια μίας (1) «Οδοντιατρικής Έδρας» (CPV: 33130000-0) για τις ανάγκες του Οδοντιατρικού τμήματος του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.483,87€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 13.000,00€ με ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 14:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης: Τετάρτη 29/11/2023 και ώρα 09:00

 

Πρόσκληση