Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων 112023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων
προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης
νοσοκομειακών αποβλήτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με CPV:
90524400-0, για τις ανάγκες του «Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 27/11/2023 και ώρα 10:00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ