Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών κοπής και αντικατάστασης, λόγω επικινδυνότητας 23 δέντρων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών κοπής και αντικατάστασης, λόγω επικινδυνότητας 23 δέντρων που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με CPV: 77211400-6, για τις ανάγκες του «Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»   


Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 01/12/2023 και ώρα 10:30

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης: Πέμπτη 04/12/2023 και ώρα 10:00

Πρόσκληση