Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων, (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων, σφραγισμένων
προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης
νοσοκομειακών αποβλήτων, (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή) με CPV: 90524400-0, για τις ανάγκες του «Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ