Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) «Κλιβάνου Ταχείας Αποστείρωσης Ατμού»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια ενός (1) «Κλιβάνου Ταχείας Αποστείρωσης Ατμού» (CPV:33152000-0) για τις ανάγκες των Β’ Χειρουργείων του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.700,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 14.508€ με ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ