Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση για την προμήθεια ολοκληρωμένης σειράς εξωτερικού και εσωτερικού έλεγχου ποιότητας Ανοσοαιματολογίας της Αιμοδοσίας

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ολοκληρωμένης σειράς εξωτερικού και εσωτερικού έλεγχου ποιότητας Ανοσοαιματολογίας  της Αιμοδοσίας της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διάρκειας δώδεκα μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:79132000-8).»

 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 31/05/2024 και ώρα 10:00

Πρόσκληση