Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) έγχρωμης συσκευής Υπερήχου Χειρός για τις ανάγκες της Μ.Ε.Θ.

Θέμα: “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια μίας (1) έγχρωμης συσκευής Υπερήχου Χειρός  (CPV:33124120-2) για τις ανάγκες της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).”

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 04/06/2024 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία Αποσφράγισης και αξιολόγησης : Τετάρτη 05/06/2024 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Πρόσκληση