Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια «μίας (1) συσκευής θερμικής συγκόλλησης» (CPV:33141620-2), για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης του Γ.Ν.Θ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια «μίας (1) συσκευής θερμικής συγκόλλησης» (CPV:33141620-2), για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00€ με ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Πρόσκληση