Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή εργασιών και υλικών αντικατάστασης των σωληνώσεων στην οφθαλμολογική και γυναικολογική κλινικήCPV:45215100-8

 

Τίτλος:”Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή εργασιών και υλικών αντικατάστασης των σωληνώσεων στην οφθαλμολογική και γυναικολογική κλινική της οργανικής μονάδας “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”, CPV: 45215100-8, Αριθ. Διακήρυξης: 001/2020″.

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-02-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21-02-2020, ώρα 11:00

Ημερομηνία διενέργειας: 21-02-2020, ώρα 11:30