Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης και παροχής συμβουλών (DPO) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο έδρας και οργανική μονάδα) στο πλαίζιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΔΔ/2016/679) και υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO),”

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.000,00€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία δημοσίευσης 15-06-2022

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 24-06-2022 ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας 27-06-2022 ώρα 10:30πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΗΜΔΗΣ)