Νοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος ΔημήτριοςΝοσοκομείο Άγιος Δημήτριος

admin

Πίνακας συλλογής προσφορών για εξωσυμβατικές προμήθειες

Τίτλος: “Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών (αφορά μόνο την οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)»   Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 10-05-2024 2 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒ ΓΙΑ SITE ΑΠΟ 02-05-24 ως 10-05-24    
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – αναβάθμιση δικτύου 2022

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την αναβάθμιση δικτύου δεδομένων του Νοσοκομείου (Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (CPV: 32580000-2) του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).”   Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης…
Περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2022

Τίτλος:”ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  008/2022  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΙΟΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: α) ΕΝΟΣ (1) ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ) (CPV:38434540-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  «Ο ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:175693). β) ΕΝΟΣ (1) ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ…
Περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2022 (2)

Τίτλος:”ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  004 /2022  ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 169071) για την «προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησης τους για την αναδιαμόρφωση των χώρων της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (CPV: 44100000-1  &  CPV: 50700000-2).“   Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/09/2022 Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 30/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία…
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (υγρό οξυγόνο)

Τίτλος:”Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “Ιατρικών Αερίων”  Υγρό Οξυγόνο, λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»),  CPV : 24111500-0.” Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/10/2022 Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης προσφορών: 25/10/2022, ώρα 15:00 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΗΜΔΗΣ –
Περισσότερα

Ανάθεση ελέγχου και υπογραφής ισολογισμού Οικονομικής χρήσης έτους 2022,2023

Τίτλος:«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση ελέγχου και υπογραφής ισολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2022, 2023 (Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου) (CPV:79212100-4), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2022, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ…
Περισσότερα